scroll

Welkom

Gebruikersvoorwaarden van MOS accountants & adviseurs

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor iedere gebruiker van onze website (https://www.mosaccountants.nl/), alsook voor de informatie, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en diensten die op of via (https://www.mosaccountants.nl/) zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op https://www.mosaccountants.nl/ is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname gebruikt worden. De informatie op de website en in onze nieuwsbrieven is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. MOS accountants & adviseurs kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, en actueel is. Tevens kan MOS accountants & adviseurs niet garanderen dat de website en mailings vrij zijn van virussen, malware of phishing. MOS accountants & adviseurs is niet aansprakelijk voor onjuistheid, onvolledigheid, gedateerdheid, virussen, malware, phishing, overige digitale ‘gevaren’ of het niet (correct) functioneren van de website. Daar waar wordt verwezen naar andere websites of documenten van derden kan geen enkele garantie worden gegeven op functionaliteit, juistheid, of volledigheid. Het gebruik van onze website en de daarop weergegeven informatie is aldus volledig voor uw eigen rekening en risico.

De inhoud van de website https://www.mosaccountants.nl/ wordt beheerd door MOS accountants & adviseurs en heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over MOS accountants & adviseurs en haar diensten. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. MOS accountants & adviseurs kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website. MOS accountants & adviseurs behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer en gebruikersvoorwaarden aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geldt niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op diverse plaatsen in deze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail met ons te communiceren. U moet zich hierbij wel realiseren dat wij u, bij deze vorm van communicatie, geen vertrouwelijkheid kunnen garanderen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten uitsluitend bij MOS accountants & adviseurs. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan om (delen van) de website en de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen, bewerken, openbaar te maken, kopiëren, vermenigvuldigen, distribueren, (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, of op enige andere wijze te gebruiken, zonder expliciete schriftelijke toestemming van MOS accountants & adviseurs.

MOS accountants & adviseurs is een geregistreerde, beschermde handelsnaam.